Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Środa Śląska
RADA GMINY ŚWIDNICA JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2021 ROK

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
10 grudnia Rada Gminy Świdnica jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały proponowane uchwały.
RADA GMINY ŚWIDNICA JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2021 ROK

W roku 2021 w budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 107 635 580,55 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 270 466 zł, dochody bieżące w wysokości 94 365 114,55 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 143 946,49 zł, tj. o 1,1%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica kwota wydatków wynosi 113 815 459,55 zł i jest o 3,7% wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym wydatki bieżące stanowią 87 392 248,55 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 26 423 211 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 5,74%, co daje kwotę 6 179 879 zł.

W 2021 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne (inwestycje gminne) w wysokości 26 423 211 zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji.

W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej.

Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 4 071 779,93 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:

a) Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

- projekt pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 240 000 zł, w tym 41 372 zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym i podmiejskim– ZIT AW:

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica ” – 2 804 500 zł, w tym 1 494 000 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin” – 801 587,90 zł, w tym 775 789,07 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE i 19 567,95 zł z budżetu państwa,

d) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 38 997 zł, w tym 0 zł z UE.

Suma środków w ramach Funduszu Sołeckiego przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Świdnica wyniesie 969 699,63 zł.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

 

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK
WG DZIAŁÓW

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2021

010

 Rolnictwo i łowiectwo

1 417 525,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

950 000,00

600

 Transport i łączność

7 964 726,00

700

 Gospodarka mieszkaniowa

2 368 005,00

710

 Działalność usługowa

241 050,00

750

 Administracja publiczna

9 349 750,10

751

 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 533,00

752

Obrona narodowa

600,00

754

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 1 272 206,46

757

 Obsługa długu publicznego

1 200 000,00

758

 Różne rozliczenia

1 076 858,00

801

 Oświata i wychowanie

34 501 529,03

851

 Ochrona zdrowia 

269 211,00

852

 Pomoc społeczna

3 907 635,00

854

 Edukacyjna opieka wychowawcza

1 471 720,00

855

Rodzina

30 082 458,00

900

 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska

 10 203 068,84

921

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 589 388,99

926

 Kultura fizyczna

1 946 195,13

 

OGÓŁEM  WYDATKI

113 815 459,55


 


JWo © 2007 - 2021 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 23 kwietnia 2021
Imieniny
Ilony, Jerzego, Wojciecha

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl
Ogłoszenia nieruchomości